Yapısal Yönetim Danışmanlığı

LİDEA, deneyimi, bilgi birikimi, uzmanlığı ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletme, firma, kurum ve kuruluşların örgütsel yapı, iş akışları, iş yapma yöntemleri ve yönetim konusundaki sorunları araştırmayı, incelemeyi ve bu konuda uygun öneriler geliştirerek; uygulama sürecinde destek vermektedir. Bu kapsamda LIDEA aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

İhtiyaç Analizi

Kriz Yönetimi

Verimlilik Geliştirme

Stratejik Planlama

Yeniden Yapılandırma

 

 

 

 

 

İhtiyaç Analizi

İhtiyaç analizi müşteri firma/kuruluş'un ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. İhtiyaç genel olarak mevcut durum ile olması gereken veya istenilen durum arasındaki fark olarak tanımlanır. İhtiyaç analizi ise bu farkı ortaya koymak için yapılacak olan bir inceleme sürecidir. İhtiyaç analizi sürecinde, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki fark ortaya konup bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde öncelikler belirlenir. İhtiyaç analizi firmadan gerekli bilgilerin toplanması, bilgilerin analiz edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi basamaklarını içerir. LIDEA için müşterisinin gerçek ihyacının belirlenmesi önemlidir. LIDEA müşterisinin ihtiyaçlarını belirleme, problemlerin tanımlanması, problemlere çözüm önerilerinin getirilmesinde uzmanlık, bilgi birikimi ve deneyimi ile müşterisinin vizyonunu daha açık ve net olarak tanımlamasında yardımcı olur.

 

 

 

 

 

Kriz Yönetimi

Kriz bir örgütün normal faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyen ya da engelleme potansiyel olan bir durum olarak tanımlanabilir. İş hayatında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olası ve beklenmedik krizlerle karşı karşıyadır. Örgütlerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bu krizlere hazırlıklı olmaları ve krizlerle mücadele etmeleri gerekmektedir. LIDEA müşterisine iş hayatındaki olası krizlerin belirtilerinin önceden okunabilmesinin sağlanması ve bu sayede gerekli önlemlerin alınarak krizlerin oluşmadan önlenmesine yönelik bilgi ve becerilerin arttırılması konusunda destek vermektedir. Aynı zamanda kriz durumunda da farklı müdahale biçimleri ve sonuçlarının analizi ile kriz durumundan en az hasarla nasıl çıkılabileceği bilgisinin kazandırılması sağlar. Kriz Yönetimi Eğitimi

Verimlilik Geliştirme

Verimlilik en genel anlamıyla kaynakların amaca yönelik olarak kullanılmasıdır. Bir iş sürecinde girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade eder ve kaynakların en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirmektir. Daha geniş anlamıyla verimlik elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini ( kullanışlılık, teklik, kalite, ulaşılabilirlik vb.) , yükseltme, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılama aynı zamanda da birim üretim maliyetini en düşük seviyede tutmaktır.

Verimlilik artışı için firmaların üretim süreci incelenir. Daha sonra üretim hızlandırıcı, maliyeti düşürücü nitelilikte değişiklik önerileri yapılır. Ancak pazardaki rekabet avantajlarını koruyabilmesi için ürünün müşterinin beklentilerine ve algıladıkları kalite düzeyinde yapılması gerekir. LIDEA artan rekabet koşulları ve globalleşmeye paralel olarak firmalarının verimliliklerini geliştirmek için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Firmaların yaptıkları işler ürün, hizmet, müşteri beklentileri , firmanın networkleri, tedarikçileri, müşterileri tarafından etkilenmektedir. Değişen çevreyle uyumlu olmak için LIDEA'nın verimlilik geliştirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri değişen müşteri beklentilerini, n toplumun ihtiyaçlarını sürekli inceleyerek doğru şeylere (ne üretilecek ve nasıl dağıtılacak) odaklanır, ve üretim, dağıtım kanallarının geliştirilmesi ile de üretilen hizmetin doğru şekilde üretilmesini sağlar. LIDEA'nın verimlilik anlamında sağladığı servisler;

• SWOT Analizi
• Yeniden yapılandırma
• Takım çalışmalarının geliştirilmesi
• İş değerlemesi ve ücretlendirme
• Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

Stratejik Planlama

Stratejik planlama; bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Stratejik yönetim ise bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz edilmesidir. LIDEA stratejik planlama hizmetleri stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi olarak 3 bölümde aşağıdaki konularda verilir.

• Vizyonun belirlenmesi
• Misyonun belirlenmesi
• Planlama takımının belirlenmesi
• Dış tehdit ve fırsatların tanımlanması
• İçsel güçlükler ve fırsatları tanıması
• Uzun dönemli hedeflerin belirlenmesi
• Stratejilerin belirlenmesi
• Stratejilerin uygulanması
• Performans ölçme ve değerlendirmenin yapılması

Yeniden Yapılandırma

Yeniden yapılandırma organizasyonların varolan yönetim .... yeniden düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Amaç firmaların hizmetlerini daha yüksek verimlilik esasları çerçevesinde gerçekleştirmeyi ve değişen koşullara hızlı bir şekilde cevap veren dinamik bir yapı oluşturmasını sağlamaktır. LIDEA, verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile firmaların mevcut organizasyonuna değişim yönetimini güçlendiren öğeleri kazandırmak ve süreçlerin yüksek performansla gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak işlevsel düzenlemeleri belirleyerek organizasyonla ilişkilendirilmesini sağlar. Yeniden yapılandırma sürecinde öncelikle ihtiyaç analizi ve durum değerlendirmesi yapılır, bu kapsamda, örgütlerin vizyonunu, stratejilerini ve hedeflerini gözden geçirilir; daha sonra organizasyonun işlevleri açısından ihtiyaç duyulan tanımlamaları yapılır, yetki ve sorumlulukların dağılımını irdelenir, işlevsel düzenlemeler belirlenir. Yeniden yapılandırma çalışmasının sonucunda organizasyonel etkinliğin değerlendirilmesine ışık tutacak performans kriterleri oluşturulur ve böylece firmanın yönetsel performansını periyodik olarak gözden geçirmesine imkan sağlanır. Özetle, geliştirme planları aşağıda belirtilen üç kademede gerçekleştirilir;