İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler

LİDEA, deneyimi, bilgi birikimi, uzmanlığı ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletme, firma, kurum ve kuruluşların iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin organize edilmesinde destek vermektedir. Bu kapsamda LIDEA aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

AB'de Lobi Faaliyetleri


Medya Kampanyaları


Etkinlik Yönetimi


Devletle İlişkiler


Halkla İlişkiler

 

 

 

 

 

 


AB'de Lobi Faaliyetleri

Günümüzde; şirketler kendilerini ifade edebildikleri ve tanıtabildikleri ölçüde başarılı olmaktadırlar. Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlaması ile; Türk şirketlerinin de Avrupa tarafından kabul gören şartlar karşısında daha bilgili olmak, iyi organize olabilmek ve daha donanımlı olmak gibi yeni gereklilikleri yüklenmeleri gerekmektedir. LIDEA, saygın şirketleri, ekonomi ve teknik konulardaki uzmanları da içine alan Avrupa çapındaki en deneyimli çözüm ortaklarıyla, yasa koyucuları etkileyecek ve Türkiye için yeni bir yöntem olan lobicilikle üzerlerinde etki kuracak hizmetler sunmaktadır.

Medya Kampanyaları

Televizyon, gazete, magazin ve İnternet gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayılan haberler şirketlerin mesajlarını kamuoyunu ve karar vericileri de kapsayan geniş kitlelere ulaştırmakta yardımcı olmaktadır. LIDEA, özel ve kamu sektöründeki deneyimli uzmanlarıyla şirketlerin medyadaki görünürlüğünü arttırmak için hizmet vermektedir.

Etkinlik Yönetimi

Şirketlerin herhangi bir etkinlik gereksinimi LIDEA tarafından bütüncül ve yaratıcı bir yaklaşımla karşılanabilmektedir. LIDEA, şirketlere fayda sağlayacak ve şirketlerin imajını, itibarını ve cazibesini arttıracak planlama, geliştirme, büyük etkinliklerin yürütülmesi ve/veya küçük çaptaki etkinliklerin organize edilmesinde hizmet sunmaktadır. Kendi mesleki bilgimizi ve derin tecrübeli etkinlik takımımızı kullanarak LIDEA tüm programları yürütmektedir.

Devletle İlişkiler

Her gün hükümet kurumları -meclisten bakanlıklara, uzman kuruluşlardan yerel kuruluşlara- şirketleri etkileyebilecek düzeyde kararlar almaktadır. İş dünyasında, şirketler devlet ve diğer resmi kurumlarla gerekli ilişkilerini yürütecek yeterli zaman bulamamaktadır. LIDEA, kolaylaştırıcı olarak, şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bütüncül bir yaklaşım benimser, kamu kuruluşlarından ve ilgili memurlardan talep ettiğiniz bilgiyi sağlar ve ilgili kurumlar arasında anlaşma zeminleri oluşturur.

Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler bir kurumun hedef kitlesi ile karşılıklı uyum sağlayabilmelerinde yardımcı olur. LIDEA, tecrübeli kadrosuyla, gerçek pazar şartlarına göre, uygun ve güncel tekniklerle kurumların taleplerini karşılar. LIDEA harekete geçmeden önceki araştırma sürecini, dikkatli planlama ve bütüncül değerlendirme veya sonuçların ölçümü, tek zamanlı veya tek bir faaliyetin yerine sürekli ve sistematik bir süreç, çoklu dinleyiciler veya kitleler, işletmenin temel fonksiyonu olarak rolü, önemli araçlar olarak halkın katılımı, uzlaşma, ara buluculuk, hakemlik ve konaklama, ihtiyaç ve genellikle uzun zamanlı bağlılığı kapsayan halka ilişkiler hizmeti sunar.